SM DEAL

Banner Podlahy
Banner výprodej podlah
Banner Turbo Stripper

obchodní a dodací podmínky


MM-Servis CZ s.r.o.                      

 

(dále jen „podmínky“)

 

1. Platnost

 

1.1. Ve smyslu § 1751 a násl. Občanského zákoníku v platném znění určují tyto „podmínky“ část obsahu veškerých smluv (včetně ústních či konkludentních) uzavíraných společností MM-SERVIS CZ,s.r.o.(dále jen dodavatel) se svými obchodními partnery (dále jen odběratel), kteří od dodavatele nakupují – odebírají zboží z jejího aktuálního sortimentu (dále jen zboží), a to za předpokladu, že jsou těmto odběratelům tyto „podmínky“ známy a pokud není písemně dohodnuto jinak.

1.2. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek vyžadují písemnou formu. Odchylná ujednání daná kupní smlouvou mají přednost před zněním těchto „podmínek“.

1.3..Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícím nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.

1.4. Dodavatel si vyhrazuje právo kategorizace a určení platebních (bonusy, skonta, slevy, splatnosti, kredity apod.) a dodacích podmínek pro dodávky zboží uznaným odběratelům, tj. fyzickým nebo právnickým osobám, které předložily dodavateli živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, doklady o daňové registraci a jsou provozovateli odborně vedené živnosti a mají s dodavatelem uzavřenou rámcovou dodavatelsko - odběratelskou smlouvu.

 

2. Platební podmínky

 

2.1. Nebude-li dohodnuto jinak (v kupní smlouvě), musí být platby uskutečňovány bankovním převodem nebo v hotovosti před dodáním zboží. Platba předem je prokázána výpisem z bankovního účtu dodavatele.

2.2. Dodavatel má právo příchozí platby od odběratele započíst na úhradu jakýchkoliv starších závazků odběratele, a to i přesto, že odběratel platbu poukázal na úhradu jiného závazku.

2.3. Dodavatel má právo stanovit odběrateli maximální povolený kredit – tj. sumu, do jejíž výše může odběratel odebírat na faktury bez předchozí platby již vydaných faktur. Výše kreditu se stanovuje v kupní smlouvě individuálně.

2.4. Nesplní-li odběratel podmínky uvedené v čl. 2.1. těchto „podmínek“  nebo překročí-li maximální povolený kredit (čl. 2.3.) je dodavatel oprávněn odmítnout dodávku zboží, aniž by to znamenalo porušení smlouvy.

 

3. Ceny a slevy

 

3.1. Ceny „zboží“ jsou uvedeny v aktuálním ceníku (dále jen ceník), vydaným dodavatelem, který je platný vždy do vydání nového aktuálního ceníku. Ceny se rozumí bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

3.2. Ceník dodavatel poskytne odběrateli na základě jeho poptávky. Dodavatel neodpovídá za to, že odběratel si nevyžádal aktuální ceník.

3.3. Dodavatel je oprávněn upravit ceny zboží oproti cenám uvedeným v ceníku či v nabídce, a to i těsně před uskutečněním dodávky, v případě, že dojde ke změnám např. devizového kurzu, daní uložených státem, zvýšení cen výrobců apod. Takováto úprava však musí odpovídat výši uvedené změny. Dodavatel je povinen o takovéto skutečnosti předem písemně informovat odběratele, který je v takovém případě oprávněn zrušit již provedenou objednávku. 

3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo vytvářet si, měnit a doplňovat systém slev. Objektové slevy se sjednávají individuálně. Systém slev je na požádání sdělen odběrateli.

3.5. Podmínkou udělení slev je objednávka znějící na dodávku pro jednoho odběratele s fakturací na jediný účet. Současně může být poskytnuto více slev, jsou-li splněny tomu odpovídající podmínky. Slevy se poskytují z ceníkové ceny bez DPH.

3.6. Slevy jsou poskytovány pouze na zboží uvedené v ceníku dodavatele.

3.7. Dodavatel si vyhrazuje právo poskytnutou slevu u jednotlivé dílčí kupní smlouvy snížit nebo zrušit, pokud odběratel nedodrží platební podmínky, zejména je-li odběratel v prodlení se zaplacením faktury. Dodavatel má v takovém případě právo poskytnutou slevu odběrateli dodatečně vyfakturovat, a to s okamžitou splatností. Odběratel s takovýmto ujednáním tímto souhlasí.

 

4. Objednávky a dodávky
 

4.1. Odběratel odebírá zboží pouze na základě objednávky. Veškeré objednávky jsou ze strany dodavatele považovány za závazné. Odběratel může odstoupit od objednávky pouze v případě, že odvolání dojde dodavateli dříve nebo zároveň s objednávkou, popřípadě je možné objednávku zrušit oboustrannou dohodou. Objednávky je nutno zasílat písemně (faxem, emailem). Minimální objednací množství jsou stanoveny v ceníku dodavatele.

4.2. Objednávka musí obsahovat: nezaměnitelnou a řádnou identifikaci objednatele – firmu, sídlo, identifikační číslo, údaje o zápisu v příslušném rejstříku a identifikace osoby jednající jménem nebo v zastoupení objednatele, druh a množství zboží, termín a místo dodání, způsob dodání (přepravy) zboží, popř. jméno osoby oprávněné převzít zboží

4.3. Nebude-li objednávka ze strany odběratele učiněna písemně (popř. e-mailem či faxem), či nebude-li obsahovat výše uvedené náležitosti, dodavatel není povinen takovou objednávku akceptovat a vyřizovat, aniž by tím porušil smlouvu. Na žádost odběratele, dodavatel řádnou objednávku potvrdí.

4.4. Místem plnění pro dodávku i platbu jsou skladové prostory dodavatele nebo jeho partnerů, není-li dohodnuto jinak.

4.5. Expedice zboží bude provedena, není-li dohodnuto jinak, na účet a vlastní riziko odběratele, a to způsobem, není-li dohodnuto jinak, pro dodavatele obvyklým. Dodací lhůty se musí sjednat při objednávce. Odběratel je povinen převzít „zboží“ do 5 dnů od vyzvání k odběru. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si dodavatel právo fakturovat skladné ve výši 30,- Kč za m2 a den zabrané skladovací plochy.

Uplynutím sjednané doby bez vyzvednutí – převzetí zboží se pro účely splatnosti kupní ceny má za to, že zboží bylo dodáno a dodavatel je oprávněn zboží fakturovat. Splatnost faktury je 10 dnů ode dne data jejího vystavení, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Splatností faktury nastává splatnost celé kupní ceny.

Pokud si však odběratel zboží nevyzvedl ve lhůtě 30 dní od vyzvání k odběru, má dodavatel právo zadržet vydání zboží až do doby úplného zaplacení. Zadržení vydaného zboží nemá vliv na splatnost kupní ceny a skladného.

4.6. Dodávka je ze strany dodavatele splněna předáním „zboží“ včetně dokladů doprovázejících zboží (zejména dodací list) buď přímo odběrateli nebo přepravci (naložením „zboží“ na dopravní prostředek). Přepravce může být určen odběratelem nebo zprostředkován dodavatelem. Odběratel musí v případě dopravy přepravcem zajistit, aby byl z důvodů případných nároků vůči přepravci prokazatelně zjištěn skutečný stav „zboží“ ještě před vykládkou. Případné poškození části dodávky při dopravě, neopravňuje odběratele k vrácení celé zásilky.

Fyzická osoba jednající jménem odběratele nebo zástupce odběratele musí při převzetí zboží předložit dodavateli či přepravci občanský průkaz, či jiný doklad prokazující jeho totožnost. V případě, že odběratel pověří převzetím „zboží“ třetí osobu, musí tato navíc předložit dodavateli či přepravci plnou moc k převzetí zboží. Nepředloží-li tato osoba plnou moc, je odběratel či přepravce oprávněn „zboží“ odmítnout vydat, aniž by tím porušil smlouvu a účtovat odběrateli náhradu škody, která v souvislosti s tímto dodavateli vznikla.

4.7. Při převzetí „zboží“ obdrží odběratel dodací list a potvrdí převzetí na jeho kopii, kde případně vyznačí zjištěné nedostatky.

4.8. Dodávka je zproštěna dovozného, pokud je v nabídce dohodnuto dodání na náklady dodavatele nebo bude odebráno takové množství „zboží“, jež v ceníku uvedeno jako minimální pro dodání na náklady dodavatele. Zajišťuje-li dopravu zboží na místo určení dle dispozic odběratele dodavatel, je odběratel povinen zajistit bezodkladné převzetí zboží včetně jeho složení. Pokud dojde ke zdržení (prostoji) z důvodu překážek na straně odběratele, je dodavatel oprávněn účtovat za každou započatou hodinu čekání 180,- Kč.

4.9. Odběratel je povinen uhradit náklady vzniklé za spěšně vypravené „zboží“, pokud si spěšné vypravení „zboží“ vyžádal.

4.10. Odběratel je povinen „zboží“ při převzetí a před  jeho dalším zpracováním  řádně zkontrolovat.

4.11. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele převzetím zboží od dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat se zbožím a odběratel poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

4.12. Zvláštní okolnosti ve smyslu ust. §2913 odst. 2 občanského zákoníku zbavují (vylučují) odpovědnost dodavatele za porušení závazků z dodávky po dobu trvání těchto okolností. Mezi okolnosti vylučující odpovědnost patří zejména události tzv. vyšší moci (např. stávka, výluka, válečný stav ) a další překážky, jež nastaly nezávisle na vůli dodavatele.

4.13. Dodavatel má právo v případě porušení smluvních povinností odběratele (zejména prodlení s platbou) zadržet výdej objednaného zboží až do doby, kdy odběratel sjedná nápravu. V případě, že z výše uvedených důvodů (porušení smluvní povinnosti) nemůže být „zboží“ odběrateli vydáno, uloží dodavatel „zboží“ ve svém skladu, a to na náklady odběratele. Odběratel je pak povinen uhradit dodavateli veškeré náklady (složení a naložení „zboží“ ve skladu, skladné, případné marné dopravní výkony apod.). 

4.14. Nedojde-li k řádnému a včasnému odběru objednaného zboží ze strany odběratele, jedná se o porušení smluvní povinnosti.

 

5. Obaly a palety

 

5.1. Dodavatel vydá instrukci  při převzetí zboží, které druhy obalů/palet se vracejí – vykupují zpět (dále jen palety). Dodavatel vede evidenci palet.

5.2. Dodavatel má právo odběrateli účtovat obvyklou cenu za odebrané palety. Dodavatel přijímá zpět palety původní, nepoškozené, neznečištěné a bez zjevných závad, a to do 30 dnů od dodávky zboží. Odběratel má právo odmítnout převzít zpět poškozené palety.

5.3. Odběratel odpovídá za vystavení potvrzení o převzetí palet od dodavatele. Nedoloží-li odběratel dodavateli výše uvedeným potvrzením, že od něj palety převzal, má se za to, že je nepřevzal.

5.4. Vrácené palety jsou dobropisovány bez srážky.

 

6. Likvidace obalů

 

6.1. Při likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží jsou odběratel i dodavatel povinni postupovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR v platném znění.

6.2. Dodavatel plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem: EK-F.

6.3. Odběratel je povinen, v souvislosti s likvidací obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží, postupovat dle instrukcí dodavatele. Nebude-li odběratel postupovat při likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží výše uvedeným způsobem, plně odpovídá dodavateli za případnou škodu, která mu v souvislosti s tímto vznikne a je povinen tuto škodu dodavateli bez zbytečného odkladu uhradit.

 

7. Reklamace a záruky

 

7.1. Záruka za sjednanou jakost činí 24 měsíců, není-li na výrobku uvedeno jinak nebo nestanoví-li zákon jinak. Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušné technické dokumentace výrobce (technických norem, technických listů a technologických předpisů).

7.2. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud odběratel nepostupoval v souladu s čl. 8. těchto „podmínek“,  příslušnými normami (ČSN) či obecně závaznými právními předpisy a obecně platnými pravidly pro použití zboží.

7.3. Odběratel je povinen prokázat zkouškou vhodnost užití a zpracování zboží.

7.4. Technické údaje a označení pro použití zboží nepředstavují záruku za zvláštní vlastnosti zboží.

7.5. Dodavatel neodpovídá za reklamaci zboží, které bylo zpracováno aniž by bylo předem ze strany odběratele zkontrolováno, zda odpovídá objednávce; jedná se zejména o odstíny tónovaných barev, výrobní šarže ,odlišné výrobní šarže u podlahových krytin atp., (dále jen chyba v dodávce). Zjistí-li při takovéto kontrole odběratel nějaké chyby v dodávce resp. rozdíly oproti objednávce, je povinen toto neprodleně oznámit dodavateli a zbránit zpracování chybně dodaného zboží. Dodavatel je v takovém případě povinen neprodleně zjednat nápravu na své náklady. Neoznámí-li odběratel neprodleně chybu v dodávce zboží, má se za to, že mění automaticky objednávku a zboží přebírá takové, jaké je. Dodavatel v takovém případě neodpovídá za reklamaci takovéhoto zboží z titulu chyby v dodávce zboží.

7.6. Dodavatel neručí za poruchy a škody způsobené použitím materiálů od jiného dodavatele. 

7.7. Při doobjednávkách „zboží“ může dojít k menším odchylkám v barevných tónech (jiná šarže) od původní objednávky. Nepatrné barevné odchylky podmíněné surovinami a technickými možnostmi výroby nemohou být důvodem k reklamaci. Odběratel je povinen s tímto seznámit své odběratele.

7.8. Reklamaci dodaného zboží je dodavatel povinen provést v souladu s platným reklamačním řádem dodavatele, jinak na reklamaci nebude brán zřetel. Do vyřízení reklamace je odběratel povinen reklamované „zboží“ uchovat, a to odděleně od ostatního.

7.9. Při oprávněné reklamaci má dodavatel právo volby  o nároku z vad zboží dle § 2106 a násl. obč. zákoníku v platném znění (odstranění vad, dodání nového zboží, přiměřená sleva). V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s řešením reklamace.

 
 
8.  Návod na zpracování, použití výrobků

 

8.1. Vzorky, zkoušky, údaje o složení a jakosti výrobků, technické informace, bezpečnostní listy, doporučení a návody na zpracování, (dále jen materiály), odpovídají nejlepším odborným znalostem dodavatele, jsou  k dispozici v kanceláři dodavatele nebo  na požádání budou poskytnuty odběrateli  v tištěné formě nebo na CD nosiči.

8.2. Odběratel je povinen se s materiály seznámit a postupovat podle nich. Odběratel je taktéž povinen seznámit s výše uvedenými materiály všechny ostatní osoby, které budou se zbožím jakkoliv manipulovat. Odběratel je povinen zajistit provádění prací s materiály pracovníky prokazatelně zaškolenými na příslušnou technologii.

8.3. Dodavatel doporučuje odběrateli provést vždy vlastní zkoušku před použitím zboží, za účelem zjištění konkrétních podmínek jeho použití a zpracování. Pokud se však vyskytnou speciální požadavky, které nejsou uvedeny v návodech na zpracování, je odběratel povinen před zpracováním výrobků provést vlastní testy a užití řádně zkonzultovat s dodavatelem.

8.4. Doporučení pracovníků dodavatele, zejména externích, která se odchylují od uváděných písemných údajů, nejsou směrodatná a dodavatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

8.5. Údaje o spotřebě se opírají o hodnoty získané dlouhodobými zkušenostmi, avšak mají pouze informativní charakter a tudíž nelze při rozdílných konkrétních spotřebách po dodavateli požadovat žádné nároky na jakoukoliv formu náhrady.

8.6. Výrobky je nutné přepravovat, skladovat a zpracovávat při teplotě +5 až +30 °C. Při skladování je třeba dbát pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobků. V případě určitého druhu „zboží“ (např. lepicích a armovacích hmot,omítkových směsí atp.) je třeba bezpodmínečně zajistit, aby zejména v zimním období nedošlo při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů zkondenzovanou vzdušnou vlhkostí. Nevhodné jsou zejména nezateplené a netemperované lehké ocelové haly. V letních měsících nezpracovávat a ani skladovat materiály na přímém slunci.

8.7. Dodavatel neodpovídá za škody, které odběrateli vznikly neodborným zacházením se zbožím s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

 

 

 

 

MM-SERVIS CZ s.r.o.
Nádražní 293
471 23 Zákupy

 

Objednávky/fakturace:
725 907 354

Technické poradenství:

774 618 067
778 777 585

e-mail: [email protected]

MM-SERVIS CZ s.r.o.
Poděbradská 540/26
190 00  Praha 9, Vysočany

 

Objednávky/fakturace:
731 682 444

Technické poradenství:

606 724 654
775 652 483

e-mail: [email protected]

MM-SERVIS CZ s.r.o.
Zátiší 83/627
362 63  Karlovy Vary - Dalovice

 

Objednávky/fakturace:
731 618 668

Technické poradenství:

734 412 446
775 652 483

e-mail: [email protected]

 

 

FACEBOOK:
MM-SERVIS CZ